REGULAMIN

Rozpoczęcie pobytu w Domach jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przez Gościa. Właściciele Domów Morskich będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Domy wynajmowane są na doby lub czas określony w zależności od złożonej rezerwacji.
 2. Zawarcie umowy pomiędzy Gościem, a Domami Morskimi następuje w momencie rezerwacji i potwierdzenia tej rezerwacji przez Domy Morskie, jednocześnie gość zobowiązuje się do dokonania wpłat w wysokości uzgodnionej z Usługodawcą.
 3. Wpłaty do wysokości 30% wartości pobytu stanowią zadatek.
 4. Informacje dotyczące rezygnacji z pobytu, zgodnie z obowiązującymi zasadami w danym roku umieszczone są w ofercie i systemie rezerwacyjnym.
 5. Gość wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 6. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić telefonicznie lub mailowo do godziny 10:00 dnia poprzedniego, w którym upływa termin najmu domu, to jednak nie wiąże Domów Morskich.
 8. Domy Morskie uwzględniają życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 9. Domy Morskie świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 10. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich telefonicznie, mailowo lub osobiście, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 11. Domy mają obowiązek zapewnić:
  1. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  2. Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę
  4. W miarę posiadanych możliwości inny dom lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w domach usterki nie będą mogły być usunięte.
 12. Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Domy Morskie nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domów powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 15. Przez cały czas pobytu w Domach Morskich dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 16. W pokojach Domów Morskich następuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokojach Domów Morskich jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego dom gościa zgody na pokrycie kosztów de-aromatyzacji domu w wysokości 1.200 złotych.
 17. Każdorazowo opuszczając dom gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 18. Gość nie może przekazywać domu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 19. Osoby nie zameldowane w Domach Morskich mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 10:00 do godziny 22:00.
 20. W Domach Morskich obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23:00 do godziny 6:00.
 21. W godzinach doby hotelowej Goście i osoby korzystające z usług Domów Morskich mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 22. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domu.
 23. Domy Morskie mogą odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Domów Morskich lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w domach, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania domów.
 24. Cena pobytu nie obejmuje kosztów ubezpieczenia Gości od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia kosztów rezygnacji oraz ubezpieczenia rzeczy osobistych i bagażu. Ubezpieczenia tego typu mogą stanowić przedmiot odrębnej umowy między Gościem z zakładem ubezpieczeń.
 25. Odpowiedzialność Domów Morskich z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 26. Domy mają prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 27. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, domy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Domów Morskich.
 28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, domy przechowają te przedmioty przez 3 miesiące.

Życzymy miłego wypoczynku